മൂന്നു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ലെന്നു മുത്ത് നബി (SA)

മൂന്നു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വർഹത്തിൽ കടക്കുകയില്ലെന്നു മുത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം . നൗഷാദ് ബാഖിയാവി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും . വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ

കേൾക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തൂ . മറ്റുള്ളവർക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കൂ . നമ്മൾ കാരണം ഒരു നന്മ ആരെങ്കിലും ചെയ്‌താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഭലം അല്പം പോലും കുറയാതെ നമുക്കും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടു ഷെയർ ചെയ്യൂ .. ഈ ദീനിയായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയായാൽ ഈ പേജ് ലൈക് ചെയ്യൂ .. അത് ഞാൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ നമ്മളെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ .. വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *