നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരിമാർക്കും ഇതെത്തിക്കണം  ഓരോ മാതാപിതാക്കളിലേക്കും ഇതെത്തിക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ സഹോദരിമാർക്കായ് ..

സ്ത്രീ  വിചാരണ  ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ

സ്ത്രീ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ . നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ റാഹിലമാർ വർധിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് . നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരിമാർക്കും ഇതെത്തിക്കണം  ഓരോ മാതാപിതാക്കളിലേക്കും ഇതെത്തിക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ സഹോദരിമാർക്കായ് ..

നൗഷാദ് ബാഖവി ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രഭാസാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പ്രഭാഷണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *